Wettelijke
vermeldingen

Op deze pagina vindt u alle wettelijke informatie die van toepassing is op deze website. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u, zonder beperking of uitsluiting, de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden.

INFORMATIE OVER DE UITGEVER VAN DE WEBSITE
Belgian Posters NV BTW : BE 0407 581 825 Chrysantenstraat 83 1020 Brussel
INTELLECTUELE EIGENDOM

De website www.belgianposters.be is de exclusieve eigendom van Belgian Posters NV en wordt beschermd door de geldende wetten op intellectuele eigendom en auteursrechten. Elke reproductie, gebruik, wijziging, vertaling, commercialisering van om het even welk element zoals tekeningen, foto’s, animaties, artikels… is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgian Posters of buiten de gevallen voorzien in de wet.  

Voor elke link naar deze website moet u vooraf een schriftelijke aanvraag indienen bij Belgian Posters NV, Steenweg op Asse – 1785 Brussegem.

PERSOONSGEGEVENS EN GEBRUIK

 Voor bepaalde formulieren is het noodzakelijk dat de gebruiker ons contactinformatie verstrekt (bv. uw naam en e-mailadres). Deze contactgegevens worden gebruikt om informatie over ons bedrijf en onze diensten te communiceren en om uw (aan)vragen te behandelen. Wij verbinden ons ertoe om de persoonsgegevens van onze gebruikers niet te verkopen, door te geven of te verhuren aan gelijk welke derde partij.  

Onze website bevat links naar andere websites. Belgian Posters kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacybeleid van deze websites. 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te verbeteren. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

GEEN GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID

Deze website en de informatie, diensten, producten en materialen waarnaar wordt verwezen, worden gratis verstrekt in de ‘huidige staat en op basis van beschikbaarheid’, zonder enige garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciete of impliciete, wettelijke of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van andere partijen. Belgian Posters aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website of de informatie en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie die van deze website is verkregen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

Bovendien kan Belgian Posters niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op websites die u via zijn website hebt bezocht. De links zijn een service die wij u aanbieden en houden geen enkele verantwoordelijkheid in van Belgian Posters voor de inhoud van de websites. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om na te gaan dat deze websites geen virussen of andere schadelijke elementen bevatten. 

Belgian Posters beschikt over de mogelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van het land waar Belgian Posters zijn maatschappelijke zetel heeft, met name België, en elk geschil zal worden beheerst door het Belgisch recht.  

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.